Statūti

Apvienības statūti

PDF formātā (62KB) lejupielādēt šeit

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    Biedrības pilns nosaukums ir: “Latvijas profesionālo aktieru apvienība” (turpmāk tekstā – Apvienība), saīsināti – „ LaPAA”. Apvienības nosaukums angļu valodā ir: „ Union of Professional Actors of Latvia” .
1.2.    Apvienība ir dibināta pēc Latvijas Teātra darbinieku savienības iniciatīvas un savā darbībā ir patstāvīga.
1.3.    Apvienība ir profesionāla radoša organizācija, kas apvieno Latvijas profesionālos aktierus.
1.4.    Apvienības darbības laiks nav ierobežots.


2. APVIENĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI, METODES

2.1.    Apvienības mērķis ir:
2.1.1.    radīt, saglabāt un popularizēt Apvienības biedru darba rezultātus un veicināt Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību;
2.1.2.    apvienot savā profesijā strādājošos Latvijas profesionālos aktierus (turpmāk tekstā - “aktieri”) savu tiesību aizsardzībai un veikt izpildītāju (aktieru, brīvmākslinieku) mantisko tiesību kolektīvo pārvaldīšanu.
2.2.    Apvienība veic sekojošus uzdevumus:
2.2.1.    pārstāv un pārvalda Apvienības biedru kā kolektīvo blakustiesību subjektu mantiskās tiesības Latvijā un ārvalstīs;
2.2.2.    aizstāv aktieru un citu blakustiesību subjektu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par viņu izpildījumu un tā izmantošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2.2.3.    cīnās par aktieru tiesību aizsardzību un atalgojuma palielināšanu;
2.2.4.    seko aktieru darba tirgus stāvoklim un izstrādā priekšlikumus tā uzlabošanai;
2.2.5.    iespēju robežās atbalsta aktieru profesionālo darbību, radošo izaugsmi un tālāk izglītību;
2.2.6.    no Apvienības līdzekļiem piešķir balvas, stipendijas un prēmijas;
2.2.7.    dibina Apvienības mērķa fondus;
2.2.8.    pārstāv Latvijas profesionālos aktierus starptautiskajās profesionālajās institūcijās.
2.3.    Lai veiktu augstākminētos uzdevumus, Apvienība:
2.3.1.    vāc, apkopo, izplata informāciju un konsultē savus biedrus par darba tiesībām, darba aizsardzību, blakustiesībām, t.sk. aktieru - izpildītāju tiesībām, to ievērošanu un aizsardzību;
2.3.2.    slēdz līgumus ar izpildītājiem, par viņu kā blakustiesību subjektu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldīšanu;
2.3.3.    ir tiesīga slēgt līgumus un piedalās to slēgšanā ar darba devējiem par aktieru darba tiesībām, to aizsardzību, atalgojumu un citiem nosacījumiem;
2.3.4.    veic visa veida publisku darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem;
2.3.5.    brīvi izplata informāciju par savu darbību, pasūta un izdod pētījumus un izdevumus saistītus ar teātra mākslu;
2.3.6.    papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kuras rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti Apvienības mērķu sasniegšanai;
2.3.7.    kopēju mērķu sasniegšanai veic vienotu darbību ar Latvijas Teātra darbinieku savienību un sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām, tajā skaitā radošajām organizācijām un profesionālām arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs;
2.3.8.    formulē un iesniedz valsts un pašvaldību institūcijās aktieru intereses skarošas prasības un ierosinājumus;
2.3.9.    veic citas finansiālas un juridiskas darbības, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.


3. APVIENĪBAS BIEDRI

3.1.    Par Apvienības biedru var kļūt jebkurš Latvijas profesionālais aktieris, kurš atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:
3.1.1.    augstākā vai vidējā speciālā izglītība aktiera profesijā;
3.1.2.    vismaz 3 gadu darba stāžs aktiera profesijā LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajos valsts vai pašvaldības teātros;
3.1.3.    aktieri – brīvmākslinieki, kuru kandidatūras izvērtē valde.    
3.2.    Jaunus biedrus uzņem Apvienības valde, pamatojoties uz rakstveida pieteikumu.
3.3.    Apvienības biedriem ir tiesības:
3.3.1.    vēlēt un tikt ievēlētiem Apvienības valdes vai revīzijas komisijas sastāvā;
3.3.2.    saņemt informāciju par Apvienības darbību, iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus izskatīšanai Kopsapulcei vai Valdei;
3.3.3.    piedalīties Apvienības darbībā, tajā skaitā - izveidotajās komisijās un darba grupās;
3.3.4.    izmantot Apvienības rīcībā esošos informatīvos, konsultatīvos un tehniskos palīglīdzekļus, kā arī citus pakalpojumus;
3.3.5.    izstāties no Apvienības, rakstiski par to informējot Valdi.
3.4.    Apvienības biedriem ir pienākums:
3.4.1.    ievērot Apvienības Statūtus;
3.4.2.    veicināt Apvienības mērķu popularizēšanu;
3.4.3.    piedalīties Apvienības Kopsapulces un Valdes lēmumu īstenošanā;
3.4.3.1.    atturēties no darbības vai bezdarbības, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Apvienības interesēm vai prestižam;
3.4.4.    savlaicīgi un regulāri maksāt biedru naudu Valdes noteiktajā apmērā.
3.5.    Apvienības Valde var izslēgt no Apvienības biedrus, kas neievēro statūtus, nepilda tajos noteiktos pienākumus vai diskreditē Apvienības darbību.
3.6.    Apvienības biedri, kuri vienu gadu nav nodarbināti aktiera profesijā, kļūst par pasīvajiem Apvienības biedriem, kuriem nav tiesības tikt ievēlētiem Apvienības valdē vai revīzijas komisijā.
3.7.    Apvienībai iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.


4. APVIENĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

4.1.    Ar Apvienības valdes lēmumu var tikt izveidotas apvienības teritoriālās un citas struktūrvienības.
4.2.    Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Apvienību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Apvienības valde.


5. APVIENĪBAS KOPSAPULCE

5.1.    Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, kas sanāk reizi trijos gados. Kopsapulci sasauc Valde, par tās vietu, laiku un darba kārtību izziņojot vismaz trīs nedēļas iepriekš.
5.2.    Ārkārtas Kopsapulci sasauc valde pēc vismaz vienas desmitās daļas biedru, kā arī pēc revīzijas komisijas pieprasījuma.
5.3.    Kopsapulce ir tiesīga izlemt jebkuru ar Apvienības darbību saistītu jautājumu. Tikai Kopsapulce:
5.3.1.    nosaka Apvienības darbības pamatvirzienus un novērtē to realizāciju;
5.3.2.    apstiprina un izdara grozījumus Apvienības Statūtos;
5.3.3.    apstiprina un atsauc Valdi;
5.3.4.    atceļ valdes priekšsēdētāju;
5.3.5.    ievēlē un atsauc Revīzijas komisiju;
5.3.6.    lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
5.3.7.    lemj par Apvienības reorganizāciju vai likvidāciju.
5.4.    Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Apvienības biedriem. Pārceļot Kopsapulces darbu kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotas sasaukšanas gadījumā tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo skaita, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
5.5.    Kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmums, kas skar Apvienības likvidāciju vai reorganizāciju, jāpieņem ar ¾ (trīs ceturtdaļu) klātesošo biedru balsu vairākumu.


6. APVIENĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA

6.1.    Apvienības izpildinstitūcija ir Valde.
6.2.    Valde sastāv no 11 valdes locekļiem, kas tiek izvirzīti sekojošā kārtībā:
6.2.1.    pa vienam no katra LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošā teātra aktieru izvirzītam pārstāvim;
6.2.2.    viens neatkarīgo teātru aktieru izvirzīts pārstāvis;
6.2.3.    viens aktieru – brīvmākslinieku izvirzīts pārstāvis;
6.2.4.    viens LTDS Valdes deleģēts pārstāvis.
6.3.    Valdi apstiprina Apvienības kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem.
6.4.    Par Valdes locekli nedrīkst izvirzīt Revīzijas komisijas locekli.
6.5.    Apvienības Valde:
6.5.1.    nodrošina Apvienības darbu saskaņā ar Statūtiem un Kopsapulces noteiktajiem pamatvirzieniem;
6.5.2.    rīkojas ar Apvienības finansu līdzekļiem, apstiprina Apvienības budžetu, gada pārskatu, speciālos fondus un to izlietojumu;
6.5.3.    pārvalda Apvienības kustamo un nekustamo īpašumu, t. sk. lemj par kustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu;
6.5.4.    lemj par blakustiesību subjektu atlīdzību, tās iekasēšanu un sadali;
6.5.5.    dibina komisijas, darba grupas, lemj par sadarbību ar citām organizācijām, institūcijām Statūtos un lēmumos noteikto mērķu sasniegšanai;
6.5.6.    lemj par Apvienības iesaistīšanos vai iestāšanos starptautiskajās organizācijās;
6.5.7.    uzņem Apvienībā biedrus un lemj par viņu izslēgšanu;
6.5.8.    lemj par Apvienības struktūrvienību izveidi;
6.5.9.    izskata Apvienības biedru priekšlikumus un ierosinājumus;
6.5.10.    piešķir balvas, stipendijas, prēmijas, radošos komandējumus;
6.5.11.    dibina mērķa fondus, lemj par līdzdalību komercsabiedrībās, komercsabiedrību veidošanu, to reorganizāciju vai likvidāciju;
6.5.12.    lemj par Kopsapulces sasaukšanu un darba kārtību;
6.5.13.    risina citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē.
6.6.    Apvienības Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
6.7.    Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Revīzijas komisijai vai Kopsapulcei.
6.8.    Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu atzīstama valdes locekļa rīcība, ja tā ir pretrunā ar Apvienības statūtiem. Valde ir tiesīga atcelt valdes locekli, kurš bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Valdes sēdes pēc kārtas. Jaunu Valdes locekli izvirza tie paši, kas iepriekšējo.
6.9.    Ja Valdes loceklis apzināti rīkojies nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpis savu pilnvaru robežas, likumus, šos Statūtus, Kopsapulces vai Valdes lēmumus, viņš ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā radušies Apvienībai, tās biedriem un trešajām personām.
6.10.    Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības un viņu izdevumi, kas saistīti ar darbību Valdē, tiek segti no Apvienības līdzekļiem.
6.11.    Valdes priekšsēdētājs savus pienākumus pilda par atlīdzību, kuras apmēru nosaka Valde.
6.12.    Valdes priekšsēdētājs Apvienību pārstāv atsevišķi. Pārējie desmit valdes locekļi Apvienību pārstāv katrs kopā ar deviņiem valdes locekļiem.
6.13.    Valdes priekšsēdētāju ievēl Valde pirmajā sēdē pēc Kopsapulces ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem.
6.14.    Priekšsēdētāju var atcelt Kopsapulce. Ja priekšsēdētājs labprātīgi un rakstiski atsakās no savu pienākumu pildīšanas, Valde no Valdes locekļu vidus ievēl jaunu priekšsēdētāju.
6.15.    Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:
6.15.1.    vadīt Apvienības un Valdes darbu atbilstoši Statūtiem, Kopsapulces un Valdes lēmumiem;
6.15.2.    bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Apvienību, tajā skaitā slēgt līgumus un vienošanās tās vārdā visās valsts, pašvaldību, saimnieciskajās vai citās institūcijās, tiesās, sabiedriskajās organizācijās, visos tiesiskajos darījumos ar juridiskajām un fiziskajām personām un veikt citas ar jebkuru apvienības darbību saistītas tiesiskas darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā kā Latvijas Republikā tā ārvalstīs un pilnvarot to darīt citas personas;
6.15.3.    pārvaldīt Apvienības saimniecību, rīkoties ar Apvienības līdzekļiem saskaņā ar Kopsapulces un Valdes lēmumiem; nodrošināt Apvienības līdzekļu izmantošanu Statūtos paredzētajiem mērķiem;
6.15.4.    nodrošināt grāmatvedības, lietvedības un statistikas uzskaites kārtošanu;
6.15.5.    pieņemt darbā un atbrīvot no darba Apvienības darbiniekus, izdot rīkojumus un instrukcijas, apstiprināt viņu atalgojuma un atvaļinājuma nosacījumus un piemaksas;
6.15.6.    Kopsapulcē sniegt pārskatu un atskaiti par Apvienības kopējo darbību un finansiālo stāvokli;
6.15.7.    veikt citas iepriekš neparedzētas funkcijas, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces vai Valdes kompetencē.


7.    APVIENĪBAS REVĪZIJA

7.1.    Apvienības darbību kontrolē Revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā, ko uz 3 (trīs) gadiem ievēl Kopsapulce. Revīzijas komisija no sava vidus ievēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
7.2.    Revīzijas komisija:
7.2.1.    veic Apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
7.2.2.    dod atzinumu par Apvienības budžetu un gada pārskatu;
7.2.3.    izvērtē Apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
7.2.4.    sniedz ieteikumus par Apvienības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
7.3.    Revīzijas komisijas sastāvā nevar ievēlēt Valdes locekli.
7.4.    Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 
7.5.    Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā
7.6.    Revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties ar visiem Apvienības lietvedības un finansiāli saimniecisko darbību atspoguļojošiem dokumentiem.
7.7.    Valde apstiprina Apvienības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
7.8.    Nepieciešamības gadījumā Apvienības finansu revīzijas veikšanai Apvienība izmanto zvērināta revidenta pakalpojumus.


LaPAA valdes priekšsēdētājs                            Jānus Johansons

Vietnes paziņojumi

Informācijai

Aktieri – izpildītāji!

- Ja esat piedalījies kādā filmā, seriālā, radioteātra iestudējumā, izrādē, kas ierakstīta televīzijā
- ja šī fiksācija ir raidīta ēterā no 2006.gada (kad LaPAA sāka izmaksāt nesēju atlīdzību);

Jums ir tiesības (izpildītāja blakustiesības) saņemt aprēķināto atlīdzību!
Atlīdzības saņemšanai iesniegums jāiesniedz LaPAA birojā.
Minētais attiecas arī uz aktieru blakustiesību mantiniekiem.

 

Nolikums Latvijas teātra radošo personību atbalsta fonda (LTRPAF) pabalsta piešķiršanas kārtība. Šeit

 

Iesniegumi:

Iesniegums atlīdzības izmaksai šeit

LaPAA biedra iesniegums šeit

Galeriju anketa šeit